S.No Pdf File Name
1 Karachi
2 Sajawal,Mirpurbathoro,Jati,Chuhar Jamali
3 Matiari,Saeedabad,Hala,BhittShah
4 Qambar,ShahdadKot,Naseerabad,Warah,Miro Khan,Qubo Saeed Khan
5 TandoAllahYaar,Chambar,Nasarpur
6 Hyderabad
7 Nawabshah,Sarkand,Qazi Ahmed,Daur,Bandhi,Jam Sahab,Daulat Pur,Shahpur Jahania
8 Mirpurkhas,Digri,Kot Ghulam Muhammad,Jhudo,Naukot,Mirwah
9 Jacobabad
10 Shikarpur
11 Khairpur,Gambat,Kohra,Ranipur,Pir Jo Goth,Sobho Dero,Pacca Chang,Kot Diji,Thari,Mirwah,Piryalo,Setharaja,Hingorja,Chondko
12 Kashmore,Kandhkot
13 Sanghar,ShahdadPur,TandoAdam,Khipro,Sinjhoro,Shahpur Chakar
14 Umerkot,Kunri,Samaro
15 Badin,Matli,Talhar,Tando Bago,Shaheed Fazal Rahu,Khoski,Tando Ghulam Ali